Skip to content

計劃啟動

兒童發展基金「十年敢想」頒獎典禮

2019年3月9日

東華三院社服主任(青少年及家庭)鍾燕婷女士代表機構接受「長期服務營辦機構」嘉許狀。
東華三院社服主任(青少年及家庭)鍾燕婷女士代表機構接受「長期服務營辦機構」嘉許狀。