Skip to content

計劃啟動

兒童發展基金「十年敢想」頒獎典禮

2019年3月9日

教會關懷貧窮網絡主席李炳光牧師代表機構接受「長期服務支持機構」嘉許狀。
教會關懷貧窮網絡主席李炳光牧師代表機構接受「長期服務支持機構」嘉許狀。